District OFFICERS


District Chair- Matt L.

   districtchair@district30aa.com

 

Alt District Chair- Tony A.

  altdistrictchair@district30aa.com

 

Secretary- Cari Helm

  secretary@district30aa.com


DCM Cluster A- Brian C.

      dcm_a@district30aa.com

Alt DCM Cluster A- Justin C.

      altdcm_a@district30aa.com

 

DCM Cluster B- Michael B.

      dcm_b@district30aa.com

Alt DCM Cluster B- Nelson K.

     altdcm_b@district30aa.com

 

DCM Cluster C- Mike M.

    dcm_c@district30aa.com

Alt DCM Cluster C- Hazel P.

    altdcm_c@district30aa.com

DCM Cluster D1- Scott M.

     dcm_d1@district30aa.com

Alt DCM Cluster D1- Jim B

     altdcm_d1@district30aa.com

 

DCM Cluster D2- Tony A.

     dcm_d2@district30aa.com

Alt DCM Cluster D2- Jeff S.

     altdcm_d2@district30aa.com

 

DCM Cluster D3- David C.

      dcm_d3@district30aa.com

Alt DCM Cluster D3- Sandy S.

      altdcm_d3@district30aa.com